Cốc kem đá bào cao hơn 60 cm muốn ăn khách phải đứng