Chia sẻ workbook trong Microsoft Excel

Chia sẻ workbook với người khác ngay trong Microsoft Excel. Bạn có thể cho phép họ chỉnh sửa workbook hoặc chỉ xem nó.