Chấn thương nằm trong sân, cầu thủ còn bị xe y tế chèn qua chân