Chán đường nhựa nam thanh niên quyết đi đường ruộng