Chai thủy lọ tinh được tạo nên từ cát như thế nào?