Cảnh tượng sét này, có lẽ nhiều người chưa tùng thấy