Cách thay đổi ảnh đại diện trên Skype

Ảnh đại diện Skype là mục hiển thị ảnh cá nhân (hay còn gọi là avatar Skype) của người dùng Skype, là cách để người khác có thể nhận ra bạn trong danh sách bạn bè của họ.