Cách lưu Google Doodle về máy tính

"Google Doodles" là những hình vẽ, biểu tượng Google được thay đổi vào những thời điểm, thời gian nhất định nhằm đánh dấu hay kỷ niệm một điều gì đó.