Bỏ hòn thép nung 700°C lên 20 tấm xốp xếp chồng, chuyện gì sẽ xảy ra?