Bị trăn Anaconda khổng lồ siết, cá sấu tung đòn cuối cắn chặt đầu trăn