Ấn Độ: Mong điều tốt cho con, đem thả vào đống phân bò