Cách tạo bảo mật hai lớp tài khoản Twitter

Việc tạo bảo mật hai lớp cho tài khoản Twitter là một trong những điều cần thiết để bảo đảm an toàn cho các dữ liệu cá nhân đã sử dụng đăng ký tài khoản cũng như toàn bộ nội dung chat mà người dùng đang có.