Điều xảy ra với con người nếu đặt chân lên Sao Kim