Vẽ thân rồng uốn lượn chỉ với 1 nét cọ, bạn có tin nỗi không?