Trăn siết chết kỳ đà trên trần nhà và cái kết bất ngờ