uMake - Video giới thiệu uMake

uMake for iOS là ứng dụng vẽ phác thảo và thiết kế trong môi trường 3D sinh động. Với uMake miễn phí trên iPad, người dùng có thể thiết kế hình ảnh, sản phẩm và sáng tạo không giới hạn bằng bộ công cụ chuyên nghiệp.