Tuổi thơ dữ dội như vậy thời này đâu phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm