Trộm 'thành tâm' vái lạy, trước khi trộm đồ của chủ nhà