Trời lạnh giá, lòng trứng vừa vỡ đã đóng băng trong vài giây