Thì ra đây là cách mấy người dân châu Phi ăn trộm trứng đà điểu