Cắt chân móng giàn khoan bằng kỹ thuật chèn khóa chịu cắt