Tại sao tàu kéo di chuyển tàu thủy lớn gấp 1.000 lần?