quá trình điện phân hay tương tác giữa đồng, thiếc, kẽm, chì và bạc với các chất khác