Phản ứng của động vật khi lần đầu tiên được thả tự do