Người thợ hoảng hồn vì tia lửa sáng rực xẹt ra từ trụ điện cao thế