Nam thanh niên lao đầu húc vỡ cửa kính trung tâm thương mại