Pure Water vs. Salt Water Experiment - Pure Water vs. Salt Water Experiment

Thí nghiệm nghiên cứu thời gian sôi giữa nước tinh khiết và nước mặn.