Mèo sủa như chó - Con mèo này có khả năng sủa như tiếng chó, có thể giữ nhà được đây.

Con mèo này có khả năng sủa như tiếng chó, có thể giữ nhà được đây.