Máy bay 500 tấn chiến thắng trọng lực như thế nào?