Lý giải lỗ hổng giữa những tòa nhà chọc trời ở Hong Kong