Dùng vải hoặc bông gòn thoa hóa chất khắc thủy tinh lên tròng kính