Learn In-Demand Skills with the LinkedIn Learning App - Học kỹ năng nghề nghiệp hiệu quả trên Android

LinkedIn Learning là ứng dụng mới của LinkedIn, một trong những trang giới thiệu việc làm online tốt nhất thế giới. Tại đây, bạn có thể học được nhiều kỹ năng cần thiết trong hầu hết lĩnh vực, ngành nghề.