Lạ lùng cảnh rắn bò trườn trên ngọn cây cao tít, ngỏng cổ nhìn trời