Muốn thắng kéo co thì người đứng đầu phải có thần thái