Kinh hãi thuốc lá điện tử trong túi nổ rách tung quần khách hàng