Khung cảnh điêu tàn sau khi chứng kiến sức hủy diệt của lốc xoáy