Không muốn bị làm thịt, chú heo nhảy từ nóc xe tải xuống đường