Khỉ cướp mồi chuột của rắn, khi rắn đã nuốt gần nữa con