Kelly McGonigal How to make stress your friend - Kelly McGonigal: How to make stress your friend

Trong bài nói tại TEDTalk, chuyên gia tâm lý đến từ đại học Stanford Kelly McGonigal đã đưa ra những bằng chứng và giải thích rất thú vị về việc tại sao chúng ta nên biến căng thẳng trở thành động lực.