Bay gần mặt nước, chim nhạn biển mất mạng cú đớp của cá vẩu