Quadro Trailer - Điều khiển máy tính bằng iOS

Ứng dụng hỗ trợ kết nối iOS với máy tính, cho phép điều khiển máy tính bằng iOS