Hướng dẫn sử dụng hàm ABS tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Hàm ABS được dùng để tính giá trị tuyệt đối của một số hoặc một phép tính. Cách dùng hàm ABS khá đơn giản và kết quả của các phép tính luôn là một số không âm. Như chúng ta biết giá trị tuyệt đối của một số thực luôn là một số không âm (nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 0). Khi kết quả của hàm là số không âm mới là điều kiện cần để xác nhận kết quả chính xác. Như chúng tôi đã nói cách dùng hàm ABS khá dễ nên thường được sử dụng kết hợp với các hàm khác để tính toán trong Excel.