Giả nghèo thử lòng người và một điều bất ngờ đã xảy ra