Dựng tóc gáy với đường lên cầu vượt sông của học sinh