Đội quân robot phân loại 200.000 kiện hàng mỗi ngày ở nhà máy Trung Quốc