Code trái tim đập của thủ khoa Lý có tên, chèn ảnh