Code 3Q Legend mới nhất và cách nhập code

Code 3Q Legend mới nhất và cách nhập code