Cỗ xe 'rết' 28 bánh chở ăng ten khổng lồ cho kính viễn vọng