Cầy mangut kéo đu xác rắn kịch độc trên cây để ăn thịt