Cây của quỷ, lửa cháy bên trong nhưng lại không có khói.